Våra arbetssätt

Välbeprövade arbetssätt som ständigt utvecklas

Våra konsulter har gedigen kompetens inom verksamhetsutveckling. Som stöd kan vi använda egenutvecklade och välbeprövade modeller för förändring, utveckling och struktur. Våra arbetssätt är akademiskt förankrade och tack vare vår långa erfarenhet, kompetens och vetenskapliga grund fungerar våra modeller på lång sikt. Våra metoder bygger dels på hög delaktighet, överföring av kunskap och på att skapa strukturer som säkerställer hållbara resultat även efter det specifika förändringsprojektets avslut.

Processledning

En trestegsmetodik för att utveckla förbättra och styra processer, inklusive både kartläggning och kontinuerlig förbättring av arbetssätt. Metodiken säkerställer etablerad processledningsstruktur från ledningsnivå till operativ nivå.

Processmognad

Ett verktyg för att utvärdera verksamhetens processmognad och förutsättningar för att arbeta med processförbättringar. Utifrån processmognadsresultatet görs en bedömning kring vilka förbättringsinitiativ som bör prioriteras.

Strategiutveckling

En metod för utveckling och realisering av strategier, inklusive bland annat kritiska framgångsfaktorer, utvecklingsområden, handlingsplaner och mätetal. Metoden kan användas för hela organisationer eller delar/divisioner eller liknande.

Strategisk projektportföljhantering

En metod för hantering av projektportföljer. Genom metodik för klassificering och prioritering av projekt baserat på projektens strategiska nytta skapas ökad transparens vid beslut om och styrning av utvecklings- och förändringsprojekt

Analytics for management

En modell för att ta fram mål och mätetal på avdelnings- eller processnivå. Modellen säkerställer att rätt mätetal tas fram baserat på den strategiska inriktningen, vilket möjliggör kontinuerlig och proaktiv styrning av verksamheten mot de strategiska målen.

Begrepps- och informationsmodellering

En metod som används för att kvalitetssäkra och effektivisera informationshantering, masterdatainitiativ eller systembyten. Genom metoden skapas förutsättningar för lyckad förändring i existerande system, framtagning av nya system samt reducering av systemfloran.

Organisationsutveckling

Modellen säkerställer en lyckad genomlysning och utveckling av er organisation. Genom en strukturerad analys, där era specifika förutsättningar och behov omhändertas, kan bestående förbättringar av organisationen uppnås.

Vill du veta mer?