Begrepps- och informations­modellering

  • Medvetenhet
  • Struktur
  • Kontroll

Har ni kontroll på er verksamhetskritiska information?

Tillförlitlig information och datakvalitet är avgörande för en effektiv verksamhetsutveckling och för förväntad leverans till kund. Med vår modell för begrepps- och informationsmodellering säkerställer ni detta på ett effektivt, pålitligt och kvalitetssäkrat sätt.

Vad kan vi uppnå

Effektiv verksamhet genom enhetlig begrepps- och informationshantering

Tillvarata digitaliseringens möjligheter på ett strukturerat sätt

Informationssäkerhet

Bakgrund

Alltför ofta förbises vikten av tydlig struktur och uttalat ägarskap för information i verksamheter. Det leder till bristande tillgänglighet och kvalitet vilket i sin tur försvårar förändringar, genererar oplanerade kostnader och bidrar till ökade risker i informationssäkerheten.

Tillvägagångssätt

Utifrån era behov och förutsättningar tillämpas modellen för att uppnå mest verkningsfulla resultat:

Top-down
Här formuleras en strategisk målsättning, roller och ansvar defineras samt metodik för kartläggning och förvaltning tas fram för att etablera en gemensam struktur för verksamhetens informationsantering.

Bottom-up
Här kartläggs system (systemkarta), dess struktur (datamodell) samt en modell för hur organisationen benämner begrepp/information (informationsmodell). Tillvägagångssättet lämpar sig väl vid byte av ett verksamhetskritiskt system.

Resultat

Kostnadsreduktion genom effektivisering av informationsflöden och systemflora. Underlättande av förändringar i existerande system. Förbättrad kontroll av informationssäkerheten.

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Sara Svedlund.