Våra tjänster

Propia bidrar, utmanar och stöttar vid utveckling och förbättring.

Vi drivs av att skapa långsiktigt hållbara lösningar i nära samarbete med våra kunder. Tillsammans löser vi både strategiska och operativa utmaningar oavsett utgångsläge. Med våra vetenskapligt förankrade metoder och arbetssätt i kombination med vårt engagemang och vår kompetens gör vi Sveriges verksamheter bättre än igår.

Processutveckling och förbättringskultur

En processorienterad verksamhet har ett gemensamt fokus på effektiva och tydliga arbetsflöden där alla aktiviteter skapar värde för kunderna. Med utgångspunkt i kundernas behov och verksamhetens målsättningar kan vi utveckla och leda er till en verksamhet där effektivitet, kvalitet och ständiga förbättringar är en självklarhet. Vi erbjuder även utbildning och coachning för att hjälpa er till en processorienterad organisation som uppfyller era kunders och intressenters behov och krav.

Strategi och styrning

Vi hjälper er från att formulera målbild till implementation av strategin i den operativa vardagen. Vi tror på att låta mål och strategier genomsyra hela verksamheten ända ner i arbetssätten. Vi har förmågan att hitta kraft och styrka från hela verksamheten för att uppnå satta mål och strategier. Mål, mätetal, utredning och analys är några av de delar som finns med i våra modeller för strategi och styrning.

Affärs- och organisationsutveckling

Framgångsrik affärsutveckling bygger på att identifiera möjligheter och värden som ännu inte är kända på marknaden. För oss är grunden till framgång en effektiv omvärldsanalys och nyfikenhet. Genom att förstå marknaden och kundernas behov kan organisationens förmåga utvecklas för att möta dessa behov. Vi tar er verksamhetsvision till operativ vardag med hjälp av genomlysning, utredning och utvärdering.

Transformation och innovation

I en snabbrörlig värd behöver verksamheter ständigt anpassa sig efter förändrade krav och behov. Förändringsarbetet måste ske strukturerat och med människan i fokus för att skapa nytta. För att hjälpa er från idé till implementation kan vi stötta er med innovationsarbete, digital transformation och förändringsledning.

Projekthantering och projektledning

Med väl beprövade och definierade metoder och verktyg driver vi projekt med engagemang, tydlighet och goda resultat. Vi kombinerar agila projektmetoder med traditionellt projektledarskap beroende på projektets och organisationens förutsättningar och behov. För att koppla utvecklingsprojekt till beslutade strategier kan vi sätta upp strukturer för projektportföljstyrning.

Hållbar förändring med Propia

Vi på Propia har verktygen för att tillsammans med våra kunder skapa gemensamt väl förankrade och bestående resultat genom hela förändringsresan. En viktig del av vår filosofi är att göra rätt saker i rätt ordning och med rätt förutsättningar för att på så sätt skapa långsiktigt hållbara resultat.

Vill du ta en kaffe?

Är du nyfiken på att höra mer om vilka vi är, hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda – då träffas vi gärna över en kopp kaffe.