Organisations­utveckling

  • Struktur
  • Delaktighet
  • Framgång

Har ni svårt att nå era mål? Står ni inför en organisationsförändring?

Med Propias modell säkerställer ni en lyckad genomlysning och utveckling av er organisation. Genom en strukturerad analys, där era specifika förutsättningar och behov omhändertas, kan bestående förbättringar av er organisation uppnås.

Vad kan vi uppnå

Förändringar som uppnår önskad effekt

En struktur och styrning som ger en grund för utveckling

Engagerade medarbetare som bidrar till att realisera förändringen

Bakgrund

Alltför ofta förbises verksamhetens viktiga styrkor vid organisationsgenomlysningar och -förändringar. Propias modell består av en heltäckande analys som ger unika insikter och möjliggör att de mest lämpade förbättringsinitativen föreslås.

Tillvägagångssätt

Med målbilden i fokus genomförs en kvantitativ och kvalitativ nulägesanalys tillsammans med organisationens medarbetare. Den breda översynen behandlar alla verksamhetslager och kompletteras även med en omvärldsanalys. När styrkor och förbättringsmöjligheter är identifierade formuleras designprinciper och mål för den framtida organisationen. Organisationsalternativ detaljeras och utvärderas samt handligsplaner konkretiseras sedan för att erhålla en lyckad realisering.

Resultat

En effektivare verksamhet och en utveckling som når önskad och bestående resultat tack vara bevarandet av unika styrkor, välgrundade förbättringsinitiativ och skapandet av engagemang under genomlysningen.

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Johanna Fransson Lindholm eller läs ett referensuppdrag där vi har använt modellen.

Referensuppdrag