Strategiutveckling

  • Riktning
  • Utveckling
  • Konkretisering

Är er strategi förankrad hos alla medarbetare?

Propias modell för strategiutveckling beskriver och kan konkretisera strategin så att den förstås och kan realiseras i hela verksamheten – baserat på era unika förutsättningar och behov.

Vad kan vi uppnå

Mål- och strategiuppfyllelse

Fokus på aktiviteter som ger bäst resultat

Gemensam målbild i verksamheten för samsyn och engagemang

Bakgrund

Modellen för Strategiutveckling har tillämpats i många organisationer för att skapa en långsiktig riktning i verksamheten. Den kombinerar på ett unikt sätt ledningens subjektiva bedömningar med vedertagna metoder och verktyg inom kvalitetsområdet.

Tillvägagångssätt

Modellen följer ett strukturerat tillvägagångssätt vid framtagandet av strategier, kritiska framgångsfaktorer, utvecklingsområden och konkreta handlingsplaner. Modellen är indelad i följande faser: Lägga grunden, Definera strategin och Operationalisera med målet att säkerställa en framgångsrik realisering. För att visualisera och följa upp hur arbetet fortskrider bryts strategin ner i konkreta mätetal med hjälp av modellen Analytics for Management.

Resultat

En formaliserad strategi med konkreta handlingsplaner, förankrade hos samtliga medarbetare, för snabbare måluppfyllelse och långsiktig framgång.

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Thomas Claudelin.

Referensuppdrag