Våra examensarbeten

Tillsammans gör vi Sveriges verksamheter bättre än igår

Examensarbeten är en viktig del av Propias samarbete med akademin. Flertalet av de modeller och metodiker som Propia använder är utvecklade eller vidareutvecklade genom examensarbeten.

Vi på Propia tycker om att hänga med i det senaste, och då inte minst i forskningsvärlden. Ett sätt för oss att hålla oss uppdaterade är att erbjuda studenter exjobb, något som också varit en framgångsfaktor för oss i utvecklandet av nya modeller och metoder. Studenterna utmanar oss och bidrar med nya perspektiv – plus det brukar vara väldigt roligt.

Examensarbete 2024

Årets exjobb, som är i samarbete med Region Östergötland, handlar om att hitta resultat och styrvariabler som är kopplade till en vårdkedjas strategiska mål. Detta ska göras genom framtagning och mätning av olika mätvärden, för att senare hitta förbättringsmöjligheter av dessa.

De som kommer utföra examensarbetet är Elin Willner och Roseline Olaniran. Båda läser till civilingenjörer inom maskinteknik med inriktning på kvalitet- och verksamhetsutveckling vid Linköpings universitet och kommer vara hos oss under våren för att avsluta sina studier.

Examensarbete våren 2024

Bakgrund

Att leda och styra verksamheter idag har blivit alltmer komplext då dagens teknologiska framsteg möjliggör uppföljning på nästan allt som går att mäta. För verksamheter blir det då lätt att etablera en styrning efter mätningar, men risken är att det inger en falsk trygghet.  För hur vet man att verksamheten verkligen följs upp på rätt resultat- och styrtal? Och används det resultatet till att utveckla och förbättra processerna, eller är alla dessa mätningar bara onödigt extraarbete?

Beslut om förbättrings- och utvecklingsarbete som fattas på olika nivåer i en verksamhet baseras fortfarande ofta på historiska data och magkänsla. Felinformerade beslut kan leda till överstyrning (eng: tampering) eller suboptimeringar och det leder i sin tur till att insatserna inte får de effekter som önskas. Vi på Propia AB anser att beslut måste vara proaktiva samtidigt som de harmoniserar med  verksamhetens strategi och vision och att dessa beslut leder till konkreta handlingar som ger de effekter som vill uppnå.

I dialog med Region Östergötland ser vi en liknande problematik när det gäller vårdkedjor/patientflöden och vi vill nu tillsammans med dem se på hur den ovan beskrivna problematiken skulle kunna hanteras inom vården.

Examensarbetets omfattning

I detta examensarbete ska ett strukturerat arbetssätt formuleras, inriktat dels på att ta fram konkreta resultat- och styrvariabler för att styra, leda och följa upp en vårdkedja och dels på hur mätdata skall nyttjas för att utveckla och förbättra vårdkedjan.

Vi tror att upplägget på det framtagna arbetssättet följer ett logiskt resonemang som baseras på att alla beslut måste ta sitt ursprung ifrån de mål som ställs utifrån verksamhetens strategi och vision. Dessa val definierar i sin tur vilka resultat- och styrtal, som är relevanta för en given vårdkedja i dess strävan att svara upp mot målen. Rätt mätdata kan sedan samlas in när dessa är kopplade till vårdkedjan. Här ser vi stor nytta av att tillämpa Propias metod för målnedbrytning, AfM (Analytics for Management). När mätdata finns och är kopplad till vårdkedjan kan det strukturerade förbättrings- och utvecklingsarbetet initieras. Här tror vi att Six Sigma kan vara en lämplig metod för  förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Arbetet är praktiskt förankrat genom behovet hos verksamhetsparten, Region Östergötland, och akademiskt förankrat via teoretiska modeller, både nya och tidigare använda vid utveckling av Propias modeller och arbetssätt.

Vem söker vi?

Vi söker två personer som avser att genomföra examensarbetet inom ramarna för masterstudier på avancerad nivå. De sökande bör ha kunskap inom strategi, kvalitetsteknik, processledning och Six Sigma. Vi tror att resultatet innefattar ett holistiskt verksamhetsperspektiv, samtidigt som det kräver detaljinsikt på operativ nivå, varför vi tror att de sökande ska kunna svara upp till båda dessa analysnivåer.

Låter det intressant?

För att förverkliga detta examensarbete behöver vi dig och din studiekamrat som uppfyller nämnda kunskapskrav samt kan leverera resultat i skarpt läge direkt ute i verksamheten. Tycker du att vårt förslag till examensarbete låter intressant? Ansök redan idag, eller få mer information genom att kontakta: jakob.linderstam@propia.se.

När: Våren 2024
Ort: Linköping/Norrköping
Omfattning: Master
Din profil: Du läser ingenjör, ekonomi eller annan relevant utbildning med någon av inriktningarna kvalitetsutveckling, innovation, strategi, styrning.
Ansökan: Öppen till och med 5/11. Vi intervjuar löpande så sök redan idag.

  • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 128 MB.
  • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 128 MB.
  • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 128 MB.

Vill du skriva ditt examensarbete med oss men tycker inte att vår annons passar din inriktning? Fyll i formuläret ovan och beskriv dina egna tankar kring ett examensarbete i fältet för ”övrigt”.

Lär känna tidigare exjobbare

Produktionsstyrning inom vården

Exjobbarna Eric och Hugo har tillsammans med Region Östergötland undersökt användningen av produktionsdata och hur produktionsstyrning kan effektivisera vård och omsorg.

Hur kan och bör organisationer arbeta med hållbarhet?

Exjobbarna Nora och Henny undersökt hur organisationer kan styra sin verksamhet med hjälp av styrsystem för att uppnå hållbarhet.

Digitalt återkopplat styrsystem för ledning och styrning

Exjobbarna Jakob och William gjorde ett examensarbete som fokuserade på digitalt återkopplade styrsystem för ledning och styrning.

Digital transformation och dynamiska förmågor

Exjobbarna Emma och Cecilia studerade hur man kan bygga in en digital förmåga i verksamheten till det som inom strategilitteraturen kallas för Dynamiska förmågor.

Examensarbeten på Propia

Här kan du ladda ner och läsa examensarbeten som genomförts i samarbete med Propia.