Utbildning i processorientering

Stöd och kunskap för ett framgångsrikt processarbete

Med gemensam kunskap och förståelse kring processorientering kan ni tillsammans öka er kundnöjdhet och effektivisera er verksamhet. Propias utbildningar är behovsstyrda, skapar långsiktig kompetens och är lättillgängliga oavsett roll, bakgrund och erfarenhet. Utbildningarna erbjuds genom ett koncept där vi mixar e-utbildning med workshops.

Att sprida kunskap och engagemang är att skapa förutsättningar för hållbara förändringar.

Propias utbildning inom Processorientering baseras på vår långa erfarenhet av processledning och arbete med processer.

Utbildningen erbjuds genom ett koncept där vi mixar e-utbildning med workshops. Det ger deltagarna möjlighet att ta del av den grundläggande teorin i sin egen takt och sedan diskutera och reflektera med andra. Under en workshop blandar vi teori med praktiska övningar, allt för att sätta de teoretiska kunskaparna i ett sammanhang. Våra processutbildningar sprider både engagemang, kunskap och samsyn.

Processorientering – en nyckel till framgång

Att arbeta processorienterat har många fördelar; ökad kundtillfredsställelse, smidigare arbetsflöden, högre kvalitet, minskad stress, bättre beslutsfattande och en verksamhet som kan anpassa sig för att möta nya behov och ta tillvara ny teknik.

För att lyckas räcker det inte att prata flöden och rita processkartor. Alla i organisationen måste ha förståelse och samsyn samt en ledning som kan driva och styra processarbetet.

Utbildning i processorientering

Propias utbildningskoncept inom processorientering berör allt ifrån grundläggande förståelse för processer till förmågan att utveckla en fullt ut processorienterad verksamhet. Varje utbildningsdel inleds med en e-utbildning som tar cirka 20-25 minuter och avslutas med uppföljnings- och reflektionsfrågor. Till varje del hålls sedan en workshop på tre timmar i en grupp med upp till 20 deltagare.

Processorientering, del 1-3

Del 1-3 riktar sig till hela organisationen och är tänkt att ge en gemensam grund att stå på i form av grundläggande förståelse för processer och förbättringsarbete.

Processledning, del 4-6

Del 4-6 fokuserar mer på processutvecklingsarbete och riktar sig mot tex processteam, chefer och processägare som behöver djupare kunskap inom ämnet.

Alla deltagare erbjuds ett certifikat efter genomförd utbildning.

Bra nivå som gör att alla kan ta till sig samma typ av information. Kan varmt rekommenderas.

Deltagare

Bra mix mellan teori och praktiska övningar.

Deltagare

Bra utbildning att gå tillsammans med kollegor då många intressanta och nyttiga diskussioner uppstår.

Deltagare

Grymt upplägg och utförande med kunniga och pedagogiska utbildningsledare. Nyttiga, värdefulla och roliga gruppövningar.

Deltagare

Gillar upplägget med korta självstudier i form av e-utbildning innan man kör workshop.

Deltagare

Mycket bra utbildning! Väl genomarbetat och visuellt tilltalande.

Deltagare

Utbildningar inom processorientering

Grundläggande kunskap om vad en process är och hur de hänger samman med verksamhetens organisation. Vi går igenom vad processorientering innebär och vilket värde det medför. Denna del skapar samsyn och ger deltagarna en bra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

 • Introduktion till begreppet process och processorientering
 • Olika typer av processer
 • Vad som menas med processledning
 • Relationen mellan process, organisation och projekt
Grundläggande teori

Vi delar med oss av de förutsättningar vi sett behöver vara på plats för att lyckas med en processorientering fullt ut. Deltagarna får också en genomgång av vilka roller som finns i en processorienterad verksamhet samt exempel på uppgifter som respektive roll utför och ansvarar för.

 • Förutsättningar för att arbeta processorienterat
 • Kvalitetskultur
 • Roller i processarbetet
Förutsättningar och roller

Ni får en grund i hur förbättringsarbete kan bedrivas med utgångspunkt i processerna och exempel på användbara verktyg. Vi går igenom de åtta vanligaste slöserierna och områden som därmed kan förbättras.

 • PDSA-hjulet
 • Förbättringsverktyg
 • När passar processkartläggning?
 • Hantering av förbättringsförslag
 • Slöserijakt
Grunderna i förbättringsarbete

Utbildningar inom processledning

Ni får lära er mer om Propias processkartläggningsmetodik och träna på ett fiktivt case. Vi ger tips om hur en avgränsning kan göras, hur ett syfte formuleras och hur de viktigaste intressenterna identifieras. Ni får också testa på ”tyst brainstorming” – ett effektivt sätt att få alla att komma till tals utan att prata.

 • Avgränsningar
 • Kund- och intressentanalys
 • Praktisk övning av processkartläggning
 • Målgruppsanpassad kommunikation
Processkartläggning och kommunikation

Vi går igenom processteamets förbättringsarbete efter det att processen är kartlagd, när stöd är framtagna, roller är definierade och de som ska använda processen är utbildade.

 • Komma igång med förbättringsarbete i processteamet
 • Forma teamets arbetssätt
 • Teamets huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Fyra steg att arbeta enligt
Systematiskt förbättringsarbete

Ni får lära er mer om mätning, analys och uppföljning kopplat till processarbetet. Utbildningen innehåller en introduktion till området där vi går igenom vanliga begrepp kopplat till mål och mätning, vikten av och risken med att sätta SMARTA-mål samt nyttan med mätning och uppföljning på processnivå.

I utbildningen finns också en del om vikten av att koppla ihop mål och mätning på processnivå med organisationens övergripande mål och strategier.

 • Grunder inom området mål och mätning
 • Mätning, analys och uppföljning av processer
Mätning och uppföljning

BOKA UTBILDNING

Utbildningen ger dig och din organisation en gemensam grund att stå på i form av grundläggande kunskap och förståelse för processer och förbättringsarbete.

Upplägg:

Varje del består av förberedande individuell e-utbildning (cirka 20 minuter) och en efterföljande fysisk workshop (3 timmar) i era lokaler.

Alla deltagare erbjuds ett certifikat efter genomförd utbildning.

Pris:

Pris per workshop: 18 000 SEK (Upp till 20 deltagare)
Pris per e-utbildning: 500 SEK (per registrerad användare)

Moms, resor och logi tillkommer.

Efter din bokning kontaktar vi dig för vidare planering.

Företagsanpassning

Är du intresserad ett företagsanpassat utbildningsupplägg är du välkommen att kontakta oss för offert.

 • Ange ett nummer från 1 till 20.

Erfarenhet och kompetens

Med vår kompetens, vår erfarenhet och med hjälp av våra modeller och arbetssätt har vi stöttat våra kunder inom processorientering och processledning sedan 1995.

Idag har över 5 000 personer och ett 100-tal verksamheter utbildats och utvecklats med hjälp av Propia och vår processledningsmodell.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER