Under maj genomfördes Propia Excellent Mornings® i både Norrköping och Stockholm. Denna gång lyssnades det till våra exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel.

Johan och Patrick påbörjade exjobbet i januari och med en knapp månad kvar till examen presenterade de sitt resultat. Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell för att värdera och prioritera utvecklingsprojekt som verkar för att projektportföljen som helhet ska stödja företagets strategier.

Inledningsvis beskrevs utmaningar och faktorer som skapar komplexitet i arbetet med en strategisk projektportfölj. Johan och Patrick presenterade därefter modellen för hur man ska arbeta med projektportföljer, en viktig möjliggörare för strategiimplementering. De förklarade parametrar att ta hänsyn till vid val av projekt i en verksamhet, exempelvis projektets genomförbarhet och vilka verksamhetsmål som projektet stödjer. Ännu en viktig faktor är att undersöka kopplingen mellan potentiella projekt och pågående projekt samt avslutade initiativ i verksamheten. Genom att ta hänsyn till parametrarna kan rätt projekt väljas och skapa förutsättningar för att på rätt sätt operationalisera strategin.

Slutligen visade Johan och Patrick det beslutsverktyg som kan användas vid hanteringen av projekt. Beslutsverktyget är en viktig möjliggörare för att på ett strukturerat sätt arbeta med projektportföljen och för att säkerställa faktabaserade beslut vid val av projekt i verksamheten.

Ett stort tack till våra gäster och Johan och Patrick för två inspirerande morgnar!