Strategisk partner inom organisations- och verksamhetsutveckling

Propia har under en längre tid stöttat det kommunägda energibolaget i sin strävan mot ett kundfokuserat bolag, med processer som självklar utgångspunkt vid utveckling och effektivisering. Leveranserna har skett dels inom ett koncernövergripande program, dels inom specifika delprojekt.

Inom programmet har Propia bland annat stöttat ledningsgrupp med framtagande och införande av olika strategier samt organisations- och verksamhetsutveckling med syfte att öka kundnöjdhet och effektivitet. Propia har även skapat en ny processledningsstruktur för koncernen som bland annat innefattat implementering av förbättrade arbetsprocesser. Delprojekten har haft stort fokus på utveckling av verksamhet och organisation och har bland annat innefattat organisationsgenomlysningar, verksamhetsanalyser, kartläggningar, utveckling och implementering av nya effektiva processer.

Arbetet har drivits framåt genom tillämpning av Propias modeller där övergripande strukturer och ramverk inom programmet har arbetats fram parallellt med genomförandet av specifika förändringsprojekt som gett snabb nytta till koncernen. Inom programmet har Propia handlett koncernledningen i arbetet med att formulera och realisera strategier för att öka kundfokus och värdet för kunderna samt för att öka intern effektivitet. Propia har även handlett koncernledningen i att utveckla en gemensam syn på processarbete och bedrev processutveckling under programmet bland annat genom att kartlägga och implementera en koncerngemensam huvudprocesskarta. Huvudprocesskartan syftade till att samordna arbetssätt inom koncernen samt effektivisera verksamheten och har fungerat som utgångspunkt för prioritering av förändringsinitiativ inom koncernen.

Exempel på delprojekt som Propia genomförde i programmet
● Översyn och utvecklande av effektiva arbetsprocesser. Analys av arbetsprocesser samt utvecklande och införande av nya effektiva arbetsprocesser med syfte att förbättra verksamheten. Totalt har Propia lett 15 stycken processkartläggnings- och utvecklingsprojekt.
● Organisationsgenomlysningar, förstudier samt kvalitativa och kvantitativa nulägesanalyser har genomförts i syfte att identifiera verksamhetsförbättringar.
● Framtagning och ledning av utbildningsprogram som syftat till att skapa förståelse för processledning i koncernen. Utbildningsprogrammen var avsedda för koncernledning, områdeschefer samt processutvecklare och processägare.

Resultat och levererat värde
● Förbättrade arbetsprocesser och effektivare verksamhet tack vare ramverket för processledning med en tydlig metodik och förankring i organisationen.
● Förändringar som skapar bestående verksamhetsnytta tack vare nulägesanalyser och organisationsöversyner som levererat välgrundade beslutsunderlag med prioriterade förbättringsinitiativ.
● Ökad kundnöjdhet och kostnadseffektivitet genom koncernsamordning.
● Ökad kvalitet, samverkan och erfarenhetsutbyte. Det nya processledningsramverket skapade en plattform för förbättringsarbetet inom koncernen och processledningsarbetet bidrog även till en ökad samverkan och erfarenhetsutbyte över avdelningsgränserna.

Utmaning

Vidareutveckla bolaget för att möta framtidens krav på konkurrenskraft, effektivitet och nöjda kunder

Vårt tillvägagångssätt

Stöttning vid framtagande och genomförande av koncernövergripande program för ökad kundnöjdhet och effektivitet

Propias modell och metod som användes kontinuerligt under uppdraget var:

Resultatet

Förbättrade arbetsprocesser, effektivare verksamhet och högre kundnöjdhet

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om de utmaningar vi har hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta Madelene Bolling.