Identifiering av mätetal för operativ styrning

”Vi fick inte bara tydliga mål att styra den aktuella verksamheten mot utan även en större förståelse för hur vi kan arbeta med detta i fler processer.”

Behov av styrning och uppföljning med förankring till de strategiska målen
Organisationen ville skapa målbilder och möjliggöra operativ styrning av två nyligen kartlagda processer som etablerats i verksamheten. Den ena processen beskrev arbetssättet för att sälja erbjudanden och den andra för att hantera fakturering av sålda tjänster. Uppdraget gick ut på att skapa möjligheter att styra och följa upp sälj- och faktureringsarbetet på ett systematiskt sätt med en tydligt förankring till företagets övergripande strategiska mål.

Mätetal med störst påverkan på kundnyttan identifierades
För att ta fram den önskade operativa styrningen genomförde Propia uppdraget i tre huvudsakliga steg:
● Målnedbrytning av organisationens strategi och målsättningar inklusive formulering av kritiska framgångsfaktorer för att identifiera vilka mätetal som hade störst påverkan på kundnyttan för organisationens kunder.
● Formulering, strukturering och prioritering av operativa mätetal till de två processerna. På vägen identifierades också mätetalens inbördes relationer för att hitta de som var mest rättvisande och samtidigt möjliga att möta med rimlig arbetsinsats.
● Konkretisering av den operativa styrningen – paketerad i en datainsamlingsplan för att tydliggöra exakt vad som ska mätas när och hur, samt målnivåer för alla prioriterade mätetal.

Resultat och levererat värde
● Ett underlag för att direkt kunna börja följa upp processernas, och därmed de berörda verksamheternas, prestanda.
● Mål och mätetal för processerna som går i linje med företagets övergripande strategi och målsättningar, och därmed säkrar en daglig styrning mot de långsiktiga målen.
● Etablerad struktur för mål och mätetal även i en större kontext. I och med att både sälj- och faktureringsarbetet var centralt i företagets verksamhet blev mätetalen även viktiga indikatorer för hela dess övergripande styrning.
● Åtgärdsplan med ytterligare möjliga aktiviteter i syfte att öka kundnöjdhet och effektivitet.

Tjänsteområde

Utmaning

Åstadkomma en styrning och uppföljning av två av företagets kritiska processer.

Vårt tillvägagångssätt

Identifiering av mätetal genom en målnedbrytning av organisationens strategi och mål samt formulering av kritiska framgångsfaktorer.

Propias modell och metod som användes under uppdraget var:

Resultatet

En operativ styrning med förankring i organisationens övergripande strategiska mål.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med processledning eller de utmaningar vi har hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta Thomas Claudelin.