Samordnad och innovativ verksamhetsutveckling

”Med tydlighet i ansvar, och i hur vi ska jobba med utvecklingsfrågor, blir vi så mycket bättre på att jobba tillsammans på ett smart sätt.”

Behov av ett samordnat och effektivt utvecklingsarbete

Kommunen såg ett behov av att utveckla, samordna och tydliggöra det kommungemensamma utvecklingsarbetet mellan sina kontor och tillsammans med den centrala utvecklingsenheten. Detta gällde såväl utveckling kopplat till effektivisering som innovation och utgick från ett kommungemensamma digitaliseringsprojektet vars syfte var att samla och digitalisera kommunens tjänster för invånare och företag.

Delaktighet för utveckling av gemensam utvecklingsprocess

Metodstöd för verksamheternas arbete med processkartläggning, effektivisering och behovsdriven utveckling togs fram och processer och roller för kommungemensamt utvecklingsarbete formulerades och etablerades. Detta itererades genom test och justering tillsammans med kontor och enheter.
Verksamheterna kartlade sina processer /tjänster för sina kunder (invånare och företag), behov fångades genom intervjuer med kunder och utifrån dessa insikterna kunde processerna vidareutvecklas och automatiseringsmöjligheter kunde identifieras och gå vidare till utveckling.
För att främja samarbete, erfarenhetsutbyte och lärande och formades en grupp med utvecklingsledare från de olika kontoren. Detta forum samordnades av den centrala utvecklingsenheten.

Samordnad och innovativ verksamhetsutveckling

  • Formulerade processer för samverkan av innovativ verksamhetsutveckling tydliggjordes och effektiviserade arbetsprocesser.
  • Mallar och metodstöd för identifiering av automatiseringsmöjligheter i verksamheterna ökade kompetensen hos medarbetarna och möjliggjorde för frigjord tid och effektiviseringar genom fler automatiseringar.
  • Processer för utveckling av den tekniska lösningen kopplat till automatisering effektiviserade arbetet och möjliggjorde skalning och spridning av befintliga lösningar.
  • Metodstöd, mallar och stöd för behovsdriven verksamhetsutveckling/ tjänstedesign ökade kompetensen hos medarbetarna och skapade förutsättningar för behovsdriven utveckling, träffsäkra tjänster och nöjdare användare/invånare.
  • Samordnat utvecklingsforum skapade förutsättningar för samarbete, erfarenhetsutbyte och lärande över kontorsgränserna.

Tjänsteområde

Utmaning

Behov av tydliga processer för samordnad och innovativ verksamhetsutveckling kopplat till effektivisering och innovation.

Vårt tillvägagångssätt

Processer identifierades och formulerades och roller och ansvar definierades. Detta itererades genom test och justering tillsammans med kontor och enheter.
Metodstöd togs fram för automatisering samt för behovsdriven utveckling/tjänstedesign och samverkan och lärande främjades genom kommungemensamt utvecklingsforum.

Propias modell och metod som användes kontinuerligt under uppdraget var:

Resultatet

Tydlighet i arbetsprocesser, roller och ansvar samt ökad utvecklingsförmåga genom processer, kompetens, mallar och metodstöd samt genom forum för samverkan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med processledning eller de utmaningar vi har hjälpt till att lösa? Varmt välkommen att kontakta Jessica Svärdell.