Organisationsutveckling

Struktur ● Delaktighet ● Framgång


 
 

Har ni svårt att nå era mål?

Står ni inför en organisationsförändring?

 

 

Med Propias modell säkerställer ni en lyckad genomlysning och utveckling av er organisation. Genom en strukturerad analys, där era specifika förutsättningar och behov omhändertas, kan bestående förbättringar av er organisation uppnås.

 

Vad ni kan uppnå


Förändringar som uppnår önskad effekt

 

En struktur och styrning som ger en grund för utveckling

 

Engagerade medarbetare som bidrar till att realisera förändringen

 

Bakgrund

Alltför ofta förbises verksamhetens viktiga styrkor vid organisationsgenomlysningar och -förändringar. Propias modell består av en heltäckande analys som ger unika insikter och möjliggör att de mest lämpade förbättringsinitiativen föreslås.

 

Tillvägagångssätt

Med målbilden i fokus genomförs en kvantitativ och kvalitativ nulägesanalys tillsammans med organisationens medarbetare. Den breda översynen behandlar alla verksamhetslager och kompletteras även med en omvärldsanalys. När styrkor och förbättringsmöjligheter är identifierade formuleras designprinciper och mål för den framtida organisationen. Organisationsalternativ detaljeras och utvärderas och handlingsplaner konkretiseras sedan för att erhålla en lyckad realisering.

 

Resultat

En effektivare verksamhet och en utveckling som når önskade och bestående resultat tack vara bevarandet av unika styrkor, välgrundade förbättringsinitiativ och skapandet av engagemang under genomlysningen.

 
 
 

Vill du veta mer?

Kontakta vår modellansvarig Johanna Fransson eller läs ett referensuppdrag där vi har använt modellen.

 
 johanna.fransson@propia.se +46 70 669 91 70
Referensuppdrag
 
Framtagande av ny organisation som säkerställde effektivitet
Strategisk partner inom organisations- och verksamhetsutveckling
 

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000