Excellent mornings® - arkiv


Digitala verktyg för analys och förbättring

Välkommen till Excellent Mornings® torsdagen den 28 maj. Den här gången genomför vi seminariet digitalt.

Den alltmer digitaliserade världen ger oss oanade mängder data som ger oss fantastiska möjligheter till att jobba smartare och effektivare i verksamhetens processer. Ändå har många organisationer svårt att utnyttja den informationen på effektivt sätt sin verksamhet. Vår erfarenhet är att det finns en föreställning om att bara vi kan visualisera data så leder det automatiskt till analys och förbättring. Detta är dock inte alltid fallet. Tvärtemot, kan enbart visualisering i stället leda till felaktiga och/eller onödiga slutsatser och beslut. Det som saknas, enligt vår uppfattning, är en strukturerad metod för orsak-verkans-analys kopplad till de digitala verktygen. Årets exjobbare fick i uppdrag att ta fram en metod som integrerar digitala metoder och verktyg med en strukturerad metod för analys och förbättring, detta för att få ut maximal nytta av de nya möjligheter som digitaliseringen ger.

Nu har det blivit dags för Propias exjobbare, Carl Magnusson och Eskil Nordlund, att presentera resultatet av vårens arbete. Vi är naturligtvis spända över vilka slutsatser de drar, och har de lyckats ta fram någon metod? Svaret får vi torsdagen den 28 maj!

 

Torsdagen den 28 maj:
08:30 – 09:30 Presentation "Digitala verktyg för analys och förbättring".
Plats: Var du än är.

Till filmen

 

Resan börjar där du är – Verksamhetsanalyser för att möta morgondagens utmaningar

Välkommen till vårt nästa Excellent Mornings® i Norrköping! 

Samhället förändras i en allt snabbare takt drivet av globalisering, klimatpåverkan, demografisk utveckling och en ökad digitalisering. Denna förändring ställer i sin tur stora krav på organisationer att bli mer effektiva och hållbara utan att kundnöjdheten påverkas negativt. Ofta bygger förbättringsinsikter på subjektiva bedömningar om vilka åtgärder som krävs för att skapa en mer effektiv verksamhet. Propia har under lång tid byggt upp en metodportfölj med egna och andras metoder för att analysera verksamheter ur olika perspektiv. Analyserna hittar potentialer till förbättring, ger vägledning om var insatser bör sättas in men framförallt skapar samsyn mellan intressenter och deras väg framåt. 
Under seminariet guidas ni igenom en mängd analysmetoder, bland annat vår Processmognadsmodell samt SIQ’s Managementmodell och Kvalitetskulturindex, av våra experter. Vi blandar teori med praktisk tillämpning och insikter från våra kunder där metoderna gett konkreta effekter. Moderator för dagen är John Johansson.

Exempel på utmaningar och möjligheter som tas upp under seminariet:

  • Hur kan vi öka insikten om hur nuvarande processer fungerar?
  • Hur uppnår vi en samlad bild över den interna upplevelsen av verksamheten?
  • Hur drar vi nytta av den kunskap som finns i organisationen för att forma metoder och arbetssätt?
  • Hur skapar vi samsyn kring vad som krävs för att öka vår effektivitet?

 

Norrköping torsdagen den 27 februari:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation "Resan börjar där du är"
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C

 

The Digital Twin of Your Organization

Välkommen till vårt nästa Excellent Mornings®
Den här morgonen är temat digitala tvillingar, Digital twins. En digital tvilling är en virtuell modell av en process, produkt eller service och kan ses som en bro mellan den digitala och fysiska världen. Tvillingen har egenskaper som gör att den under olika betingelser kan generera realtidsdata som sedan kan användas för att simulera, validera, optimera och även testa olika scenarier.
Möt Dr. John Gø
tze från QualiWare och lyssna när han pratar om ”The Digital Twin of Your Organization”.

A Digital Twin of an Organization is a digital representation of the organization and its parts and it can even include digital representations of your organization’s assets. Gartner has proclaimed that a Digital Twin of an Organization is the future of performance optimization and what will bring “ContinousNext” to life. It is also included in their top ten strategic technology trends. 
A Digital Twin of the Organization must consist of the organization’s operating model, data about the organization’s constituents, one-to-one alignment between the Digital Twin and the organization, and the ability to monitor the organization’s relevant constituents.

Dr. John Gøtze joined QualiWare in 2013. He is responsible for QualiWare Center of Excellence and QualiWare Academy. Prior to QualiWare he was CEO for an EA consulting company, and prior to that he was a civil servant for more than ten years. He holds an MSc and a PhD.

Linköping torsdag den 10 oktober:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation "The Digital Twin of Your Organization"
Plats: Sky Meetings, Tornbyvägen 1

 

Digital förmåga och process mining är viktiga komponenter i den digitala transformationen

Vid denna Excellent Mornings® blandas rykande färsk teori från Linköpings universitet med praktisk erfarenhet från Ericsson för att belysa det högaktuella och ibland svårbegripliga ämnet Digital transformation.

Digital transformation kan beskrivas som transformationen av verksamhet och strategi med hjälp av digital teknik och organisatoriska förändringar. Att kontinuerligt utveckla och anpassa sin organisation är en förutsättning för att den digitala transformationen ska generera önskat värde och en utmaning många företag står inför idag.

Årets exjobb på Propia handlar om att konkretisera vad som behöver göras för att tackla den digitala transformationen på ett framgångsrikt sätt. Vi inleder morgonen med en presentation av våra exjobbare Emma Berg och Cecilia Josefsson som berättar vad de kommit fram till.

Vi får därefter lyssna till Cecilia Anneroth (Program Manager Process Mining) på Ericssons som delar med sig av sina erfarenheter. Cecilia kommer bl.a. berätta om hur de i nära samarbete med Ericsson Digital Transformation Office (DTO) driver ett övergripande ledtidsförbättringsprogram där Process mining är ett viktigt verktyg för ökad automation och digital transformation. Baserat på den fakta de har i sina transaktionssystem kan processägare med hjälp av Process mining förstå processerna bättre och därmed initiera rätt åtgärder via s.k. Automation discoveries.

 

Linköping onsdag 22 maj:
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentationer 
och dialog
Plats: Sky Meetings, Tornbyvägen 1

 

Kompetensmodell för framtidens verksamhetsutveckling

Vilka kompetenser krävs för att arbeta med verksamhetsutveckling när digitaliseringen blir alltmer viktig för utveckling och förnyelse?

Balansen mellan resurseffektivitet och krav på innovation och utveckling har blivit allt viktigare för framgångsrika organisationer, vilket ställer delvis nya krav på ledningens verksamhetsutveckling.

Utifrån ett pågående forskningsprojekt vid Linköpings universitet och avdelningen för Logistik och Kvalitetsutveckling, inleder Jason Martin och Mattias Elg denna Excellent Mornings® med att presentera en kompetensmodell för kvalitet/verksamhetsutveckling samt digitaliseringens utmaningar i en kvalitets-/ och verksamhetsutvecklingskontext. Seminariet fortsätter sedan med en diskussion kring innehållet utifrån era tankar och erfarenheter.

Jason Martin är doktorand vid avdelningen för logistik och kvalitetsutveckling. Mattias Elg är professor i kvalitetsteknik vid Linköpings universitet. 

Linköping onsdag 6 mars
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:30 Presentation av modeller och diskussion utifrån deltagarnas erfarenheter
Plats: Sky Meetings, Tornbyv. 1

 

Få koll på kvalitetsutmaningarna - och hur du bäst löser dem
Välkommen till Excellent Mornings® 22 November!

Kommande Excellent Mornings® tar sikte på de utmaningar som kvalitetsområdet står inför. Hur kan ett systematiskt kvalitetsarbete vara relevant i framtidens verksamheter?

Det har gått sex år sedan SQMA:s första rapport publicerades där de största utmaningarna inom kvalitetsområdet presenterades. Rapporten fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för en rad forskningsprojekt inom de olika områden som rapporten identifierade.

Nu har en ny uppdaterad studie av kvalitetsutmaningarna publicerats. Michael Westher från SIQ, Swedish Institute for Quality, är på plats och berättar om de nya resultaten – Vilka är de utmaningar som kvalitetsprofessionen idag pekar ut som de viktigaste för att nå framgång och måluppfyllnad de närmaste åren?

SQMA, Swedish Quality Management Academy, är en forskningsplattform som samlar universitet och högskolor inom området kvalitetsutveckling i Sverige. Rapporten baserar sig på en nationell och branschöverskridande studie med över 500 respondenter som utforskat vilka områden som kvalitetsprofessionen pekar ut som de mest utmanande de närmsta fem åren.

Linköping 22 november
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats:
Sky Meetings, Tornbyvägen 1

 

Surfa på vågen eller hamna i bakvatten

Hur kan små och medelstora företag nyttja tillgången av extern digital kompetens för att möta framtida digitala utmaningar?

Välkommen till Excellent Mornings® för att lyssna till Propias exjobbare!

Digitalisering är högst relevant för att kunna möta framtida kundbehov och bibehålla hög konkurrenskraft. Idag talas det mycket om digitalisering, men i mindre utsträckning om vad det är och faktiskt innebär. En problembild är att små och medelstora verksamheter saknar tillgång till kunskap om vad som är möjligt rent tekniskt för att digitalisera processer.

Med detta som bakgrund genomförs två exjobb på Propia i syfte att komma fram till strukturerade tillvägagångssätt som beskriver hur man praktiskt identifierar och prioriterar digitala lösningar. Maja, Daniel, Andreas och Ludvig studerar Industriell ekonomi på Linköpings universitet och förväntas vara klara till sommaren. Under Excellent Mornings® får vi ta del av deras resultat.

 

Linköping 24 maj
Tid: 08:00 – 09:00
(frukost serveras från 07:30)
Plats: Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1
 

Stockholm 31 maj
Tid: 08:30 – 09:30
(frukost serveras från 08:00)
Plats: Propia, Alströmergatan 45
 

 

 

 

SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld

Den 17 maj välkomnar vi dig till Excellent Mornings® där Mats Deleryd, VD SIQ, berättar om SIQ:s arbete med fokus på SIQ Managementmodell – en ledningsmodell för att leda i en snabbt föränderlig värld.

Propia är sedan årsskiftet samarbetspartner med SIQ (Swedish Institute for Quality). SIQ Managamentmodell lanserades i januari 2018 och är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt där 130 forskare och praktiker bidragit till att utveckla och testa modellen. Modellen identifierar fem faktorer för framgång och bygger mycket på att samverka med kunder och intressenter, leda för hållbarhet och etablera en kultur för ständiga förbättringar och innovationer där man involverar motiverade medarbetare.

Frukostseminariet är för dig som vill veta mer om SIQ med fokus på deras managementmodell. Som vanligt sker presentationen fram till 9:00. Denna gång ges möjlighet att stanna kvar för en fördjupning i modellen och ytterligare diskussion fram till 10:00.

 

Norrköping 17 maj
Frukost serveras från 07:30
08:00 – 09:00 Presentation
09:00 – 10:00 Påtår och fördjupning
Plats: Propia, Västgötegatan 13 C
Anmälan öppen till 14 maj

 

 

 

 

KVALITETSKULTUR

2017-10-19 Norrköping, 08:00 – 09:00
Västgötegatan 13 C
2018-02-08 Stockholm, 08:30 – 09:30
Alstömergatan 45

 

 

Vad är en kvalitetskultur? Och hur kan den mätas och utvecklas?

 

Under denna Excellent Mornings® berättar Peter Cronemyr om ett forskningsprojekt om Kvalitetskultur. Peter kommer under morgonen redovisa resultatet från projektet och även hålla en kort workshop där vi får en överblick över deltagarnas kvalitetskultur.

Forskningsprojektet har fått stor uppmärksamhet och flera presentationer har gjorts på företag och konferenser. Det pågår även ett vidareutvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett webbaserat mätverktyg.

Projektet leddes av Peter Cronemyr, Linköpings universitet, Ingela Bäckström, Mittuniversitetet Östersund och Åsa Rönnbäck, SIQ Göteborg. I projektet deltog även sju stora företag och offentliga organisationer och finansierades av SQMA – Swedish Quality Management Academy.

 

Digital mognad

2017-05-11 Stockholm, 08:30-09:30 (frukost från 08:00)
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
2017-05-18 Linköping, 08:00-09:00 (frukost från 07:30)
Östsvenska handelskammaren, Gjuterigatan 1

Vad krävs för att nå högre digital mognad?

Digitalisering håller på att rita om kartan för hur företag skapar kundvärde och idag krävs det en anpassning till den digitala världen för att vara fortsatt relevant och konkurrenskraftig. Vad innebär det egentligen för företag att vara digitalt mogna och vilken affärspotential medför digital mognad? 

Jesper Hägg och Sandy Sandhu påbörjade i januari sitt exjobb på Propia inom digitalisering. Målet med exjobbet är att skapa en modell som möjliggör kartläggning och utvärdering av digital mognad i processer för att få förståelse för var den digitala utvecklingspotentialen är som störst.

Digital transformation hamnar allt högre upp på många företagsledningars agenda, men utmaningarna är många och komplexa när det kommer till att realisera en sådan förändring i verksamheten. Under morgonen  kommer vanligt missförstådda begrepp inom området digitala transformationer att förtydligas med stöd i akademin. Ni kommer även att få en presentation av varför digital mognad är grundläggande för att realisera digitala strategier i företag och vad effekterna av digitalt mogna processer kan innebära.

 

Förändringsresan mot en kundstyrd verksamhet

2017-02-23 Stockholm | 2017-02-02 Norrköping

r går man från ett passivt försäkringskollektiv till 1,4 miljoner aktiva ägare över en natt? Vad ställer det för krav på den egna organisationen och hur får man sina kunder att engagera sig? Kajsa Nordborg som är ansvarig för kundinflytande på Skandia berättar om Skandias förändringsresa.

Digitalisering - vad händer i det nätverkande samhället?

2016-10-27 Norrköping

Digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden. Villkoren för många branscher och sektorer förändras i en historiskt hög takt. Vad behöver vi göra för att inta en tätposition i den digitala omställningen? Mikael Anneroth, Expert Society impact of ICT på Ericsson Research, berättar om sin syn på saken.

Strategic Portfolio Management                                      

2016-05-12 Norrköping | 2016-05-19 Stockholm 

Utifrån vilka parametrar ska värdering, prioritering och utvärdering av utvecklingsprojekt utföras för att bedöma dess strategiska relevans? Hur bidrar projekten till organisationens strategiska utveckling och hur visualiseras detta? Propias exjobbare Johan Hall och Patrick Fraenkel berättar!

Innovation - där ingen kunde tro att idéer kunde gro

2016-03-03 Norrköping | 2015-10-15 Stockholm

Nu har vi glädjen att välkomna en av våra viktiga kunder till talarstolen. Stefan Jakobsson, medlem i koncernledningen med övergripande ansvar IT, affärs- och verksamhetsutveckling, berättar om hur Tekniska verken i Linköping lyckats med innovation i en verksamhet där samhällsuppgiften och miljöaspekterna är lika viktiga som affärsperspektivet. 

102-åringen som blickar framåt                                        

2015-12-03 Norrköping

Excellent Mornings ® har nyligen fyllt 2 år så vad passar bättre än att presentera en person som är ett helt sekel äldre? Lyssna till hur det var att vara ingenjör på 30-talet, hur det varit att vara med om Sveriges utveckling under 1900-talet och vilka framgångsfaktorerna till ett långt liv är enligt Sten. Välkommen att inspireras av 102-åringen Sten Bolling. 

Analytics for Management - Mät och visualisera på rätt sätt

2015-05-21 Stockholm | 2015-04-23

Hur vet man att man är på rätt väg med sin organisation? Vad ska man mäta för att styra organisationen mot uppsatta mål? Hur visualiserar man Key Performance Indicators (KPI:er) på rätt sätt? För att besvara dessa frågor arbetar vi på Propia med konceptet Analytics for Management. Propias exjobbare Louise Sandén och Tanima Chowdhury berättar!

 

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?

2015-02-19 Stockholm | 2014-11-13 Norrköping

Thomas Larsson från Effectiveness Consultants har tillsammans med sina kollegor utvecklat beteendeinstrumentet Interpersonal Dynamics Inventory – IDI. Instrumentet mäter det intryck du gör på andra i din omgivning och ger dig information om hur du kan utveckla din förmåga till samspel med andra människor.

 

Från processkarta till verklig förändring               

2014-09-25 Norrköping

Att bedriva förändring är inte alltid lätt. Studier visar att många förändringsprojekt inte alltid når sin fulla effekt, eller rent utav misslyckas helt. Alstom Power Sweden är ett av de företag som lyckats med ett större förändringsprojekt och är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Vi lyssnar till projektledare Annika Kindlund som drivit arbetet med att utveckla Alstoms leveransprocess enligt Propia Process Management. 

 

Den digitala coachen                                                

2014-05-22

Att använda smartphone-applikationer som hjälper oss förändra vanor kring kost och träning är numera en självklarhet för många. Genom smarta mobilapplikationer som hjälper användaren med påminnelser, uppmuntran och feedback blir fokus i utvecklingsinsatser reell beteendeförändring i stället för att stanna vid vackra ord i en detaljerad förändringsplan. John Airaksinen från Psykologifabrikens verksamhet berättar. 

 

Du blir vad du mäter 2.0

2014-03-06 Stockholm 

Andreas Jonsson, konsult på Propia, visar pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter berättar Pether Andersson från QualiWare att berätta om hur mätdata kopplat till processtrukturen analyseras och tydligt visualiseras.

 

Du blir vad du mäter

2013-11-28 Norrköping

I många organisationer är det idag vanligt att beslut fattas på dåligt underbyggda fakta med felaktiga data och många gånger även på beslutsfattarens egen intuition. Peter Cronemyr, Tekn. Dr., berättar om pågående forskning och utveckling inom området Analytics for Management. Därefter beskriver Martin Thorén från Infviz hur man med hjälp av visualisering kan göra komplex data begriplig och på så vis stötta snabbare och bättre beslutsfattande.

 

Att veta var vi är och vart vi är på väg 

2013-10-24 Stockholm

Peter Cronemyr beskriver Propias processmognadsmodell,  hur vi tar reda på var vi är, vad vi behöver göra och i vilken ordning, för att på så sätt få ett långsiktigt resultat som leder till organisations strategiska utveckling. Därefter berättar Bjarte Bugge från designbolaget Usify om ”Design Thinking – en nyckel till framgång vid utvecklings- och förändringsprojekt”.

Kontakta oss


Västgötegatan 13 C 3TR, 602 21 Norrköping
(Huvudkontor)

post@propia.se
+46 771 277 000